+420 605 902 903 info@solbien.com
 CZ  |  EN 


BAT

Nejlepší dostupná technika (Best Available Technique)

Česká informační agentura životního prostředí CENIA (Czech ENvironmental Information Agency) je organizací Ministerstva životního prostředí, jejímž posláním je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí a posuzování nejlepších dostupných technik (BAT).

Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění definuje, nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques) jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek.

Při hodnocení a stanovení nejlepších dostupných technik se vychází především z technické úrovně zařízení, zejména z pohledu dosahované úrovně emisí do ovzduší, vody a půdy, množství produkovaných odpadů, materiálové a energetické náročnosti, nástrojů environmentálního řízení, ekonomických možností provozovatele zařízení při dosažení regionálních standardů životního prostředí.

Posouzení technologie aerobní fermentace v reaktoru EWA

Cílem analýzy bylo posouzení technologie řízené termofilní aerobní fermentace v reaktoru EWA z hlediska vlivu na životní prostředí, BAT, ETAP a požadavků současné legislativy, a posouzení, zda se jedná o ekoinovativní technologii.

Z posouzení vyplývá, že technologie je zcela v souladu s BAT a jedná se o technologii ekoinovativní, kterou lze provozovat s minimálními náklady na mnoha lokalitách. Vzhledem k možnosti zapojení fermentorů v sérii dle potřeby provozovatele, se jedná o velmi variabilní zařízení, s širokým využitím.

Technologie se velmi dobře uplatní na místech s vybudovanou infrastrukturou a v místech zasažených nakládáním s odpady, čímž dojde k maximalizaci využití již zasaženého území.,/p>

Výstupem z technologie je výrobek určený k energetickým účelům, jedná se tedy o materiálové využívání odpadů a biomasy. Čímž je splněno kritérium podpory recyklace odpadů a látek použitých v technologii.(CENIA 2010).

Analýza technologie řízené termofilní aerobní fermentace z hlediska vlivu na životní prostředí. Ze zpracovaného posouzení vyplývá, že technologie je zcela v souladu s BAT (Best Available Technique) a jedná se o technologii ekoinovativní, kterou lze provozovat s minimálními náklady na mnoha lokalitách (CENIA 2010).

 

Certifikát

solbien_ETV-Certificate

 

 

SOLBIEN a.s.

Dvořákova 1041/15

702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

Czech Republic

info@solbien.com

 

DON´T WASTE YOUR WASTE

 

© 2019 SOLBIEN a.s. | power by <mar::k> | v.03/2019